Criar personalizado Smlouvu o dílo na míru

This template was prepared by: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Instruções

  • Použijte, pokud něco jednorázově vytváříte, stavíte, opravujete, rekonstruujete, upravujete nebo pokud poskytujete službu.
  • V případě, že vytváříte díla pro jednoho klienta opakovaně, můžete použít Rámcovou smlouvu o dílo.
  • Pokud pro někoho soustavně poskujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
  • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.
  • Pokud potřebujete jen něco zařídit nebo obstarat, můžete použít Příkazní (mandátní) smlouvu.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Tuto smlouvu nepoužívejte pro zaměstnance, pro ty použijte Pracovní smlouvu.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
  • Tuto smlouvu lze použít i pro vztah mezi subdodavatelem a dodavatelem. 

Smlouva o dílo

Smlouva se váže k
Vytvoření nebo oprava hmotné věci může být např. oprava střechy či vytvoření stroje; softwarem může být tvorba internetových stránek, e-shopu či aplikace; službou (konzultací) může být např. poradenství v oblasti marketingu nebo zhotovení analýzy trhu; jiné dílo je např. vytvoření grafického návrhu nebo loga.
Add Comment
Cancel
TATO SMLOUVA O DÍLO (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Zhotovitelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Zhotovitel“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Objednatelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Objednatel“)
Add Comment
Cancel
( Zhotovitel a Objednatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Definice
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě „Dílo“ znamená
.
Add Comment
Cancel
Detailní specifikace Díla je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Předmět Smlouvy
Add Comment
Cancel
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli Cenu, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
Zhotovení Díla
Add Comment
Cancel
Zhotovitel
právo požadovat během provádění Díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
Add Comment
Cancel
V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Zhotoviteli podle této Smlouvy
Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do zaplacení daného finančního plnění.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel
právo přenechat provádění Díla třetím osobám (subdodavatelům).
Add Comment
Cancel
V případě, že Zhotoviteli bude jakákoliv část zadání Díla nejasná, má Zhotovitel právo informovat se u Objednatele, resp. vyžádat si od Objednatele upřesňující informace, a Objednatel má povinnost poskytnout Zhotoviteli součinnost, a to bez zbytečného odkladu.
Add Comment
Cancel
V případě předčasného ukončení plnění Zhotovitele (tj. jen částečného provedení Díla) podle této Smlouvy
Zhotovitel právo na uhrazení části odměny za provedenou část Díla.
Add Comment
Cancel
Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla, zejména se Objednatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.
Add Comment
Cancel
Cena Díla
Add Comment
Cancel
Cena bude určena
Cena Díla je určena rozpočtem s nezaručenou úplností: Zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, pokud došlo při provádění díla ke zjištění potřeby dalších činností do rozpočtu nezahrnutých, které ale nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy o dílo.
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo částku
+ slovy
(dále jako „Cena“).
Add Comment
Cancel
Cena je pevná a neměnná, tj. jsou v ní obsaženy i případné vícepráce či méněpráce.
Add Comment
Cancel
V případě víceprací menšího rozsahu a pokud se na tom Strany v každém jednotlivém případě dohodnou, může být provedení případných víceprací a navýšení celkové Ceny Díla upraveno pouhým souhlasným prohlášením Stran i v elektronické formě. Za vícepráce menšího rozsahu je považováno plnění v ceně do
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Cena Díla má být zaplacena
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost ceny za dílo?
Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Add Comment
Cancel
Cena za dílo je splatná
.
Add Comment
Cancel
O zaplacení Ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Ceny.
Add Comment
Cancel
Předání Díla
Add Comment
Cancel
Zhotovitel
povinnost předvést Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany ujednávají, že Dílo je provedeno jeho předvedením a předáním Objednateli pokud je způsobilé sloužit svému účelu.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel je povinen provést Dílo ve lhůtě do
.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany ujednávají, že způsob předání Díla
.
Add Comment
Cancel
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Díla.
Add Comment
Cancel
Vady Díla
Add Comment
Cancel
Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli.
Add Comment
Cancel
Objednatel je povinen Dílo
náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla a neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady.
Add Comment
Cancel
Za vytknutí vad Díla se považuje i zaznamenání vad Díla do předávacího protokolu.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit ve lhůtě
dní od doručení oznámení o vytknutí vad Díla.
Add Comment
Cancel
Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla v uvedené lhůtě, má Objednatel právo vytknuté vady Díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele a Zhotovitel se zavazuje tyto náklady Objednateli uhradit.
Add Comment
Cancel
Záruka
Add Comment
Cancel
Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost Díla v délce
měsíců od předání Díla Objednateli.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel poskytuje záruku
Add Comment
Cancel
Obstarání věci k provedení Díla
Add Comment
Cancel
Bude zhotovitel obstarávat (kupovat) věci k provedení Díla?
Kupní cena věcí, které Zhotovitel obstará k provedení Díla,
zahrnuta v Ceně Díla.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla obstarat
č. 2 této Smlouvy (dále jako „Věci“).
Add Comment
Cancel
Zhotovitel
záruku za jakost Věcí, a to v délce
měsíců od
.
Add Comment
Cancel
Přechod vlastnického práva
Add Comment
Cancel
Vznikne-li provedením Díla hmotná věc, přechází vlastnické právo k takové věci na Objednatele
.
Add Comment
Cancel
Odpovědnost za škodu
Add Comment
Cancel
Zhotovitel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným Dílem?
Zhotovitel plně odpovídá Objednateli za jakoukoliv škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli jakýmkoliv porušením povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
Přechod nebezpečí škody
Add Comment
Cancel
Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednavatele momentem
.
Add Comment
Cancel
Bude vytvořené dílo autorským dílem (např. socha, obraz)?
Add Comment
Cancel
Autorská práva
Add Comment
Cancel
Zhotovitel poskytuje bezplatně Objednateli k Dílu
licenci, a to
, na dobu
(dále jako „Licence“).
Add Comment
Cancel
Licence je udělena
Add Comment
Cancel
Objednatel
právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu Licence, a to
.
Add Comment
Cancel
Objednatel má právo zcela nebo částečně postoupit Licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, s čímž uděluje Zhotovitel souhlas.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedených autorských práv k Dílu.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s autorskými právy k Dílu nesjednanou v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
Odstoupení od Smlouvy
Add Comment
Cancel
Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Add Comment
Cancel
Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla delším než
dní.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Zhotovitele a/nebo Zhotovitel vstoupí do insolvence.
Add Comment
Cancel
Zhotovitelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Add Comment
Cancel
Prohlášení Zhotovitele uvedené v odst. 13.5 této Smlouvy se ukáže jako nepravdivé.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Add Comment
Cancel
Objednatel je v prodlení se zaplacením Ceny nebo její části delším než
dní.
Add Comment
Cancel
Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Objednatel a/nebo Objednatel vstoupí do insolvence.
Add Comment
Cancel
Objednatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Add Comment
Cancel
Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Add Comment
Cancel
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Add Comment
Cancel
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
Add Comment
Cancel
Důvěrnost
Add Comment
Cancel
Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Add Comment
Cancel
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Add Comment
Cancel
databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně,
Add Comment
Cancel
cenovou politiku Objednatele,
Add Comment
Cancel
marketingovou strategii Objednatele,
Add Comment
Cancel
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele,
Add Comment
Cancel
způsob fungování podniku Objednatele,
Add Comment
Cancel
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele.
Add Comment
Cancel
(dále jen „Důvěrná informace“).
Add Comment
Cancel
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 15.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Add Comment
Cancel
Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo s použitím Důvěrné informace,
Add Comment
Cancel
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Add Comment
Cancel
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Add Comment
Cancel
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Add Comment
Cancel
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Add Comment
Cancel
Objednatel tímto dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatele.
Add Comment
Cancel
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Ceny nebo její části podle článku 5 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
Add Comment
Cancel
V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním Díla podle odst. 6.3 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli poskytnout slevu z Ceny ve výši
% z Ceny za každý den prodlení až do předání Díla.
Add Comment
Cancel
V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 15 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Add Comment
Cancel
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Add Comment
Cancel
Vyšší moc
Add Comment
Cancel
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Add Comment
Cancel
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Add Comment
Cancel
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak; význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k dílu?
Add Comment
Cancel
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení ceny za dílo (kvitanci)?
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Show More Ocultar
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
O sistema irá notificá-lo automaticamente conforme os prazos do contrato se aproximam

Obter este documento em PDF e em Word

This Document costs 199 Kč (244,77 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.