Criar personalizado Smlouvu o pořízení a užití fotografie (Model Release)

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instruções

Tato smlouva se používá mezi fotografem a fotografovanou osobou. Na jejím základě jsou upravena vzájemná práva a povinnosti stran, způsob užití fotografií a podobně.

Smlouva o pořízení a užití fotografie

TATO SMLOUVA O POŘÍZENÍ A UŽITÍ FOTOGRAFIE, JINAK TÉŽ „MODEL RELEASE“ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ smluvní strany:
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Fotograf“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ smluvní strany:
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Model“)
Add Comment
Cancel
(Fotograf a Model dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Úvodní ustanovení
Add Comment
Cancel
Modelem“ podle této smlouvy může být pouze člověk.
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě termín „Fotografie“ znamená jakoukoliv podobiznu, obrazový snímek, obrazový záznam, který zobrazuje Modela nebo jeho část, kterou zachytí „Fotograf“. To platí bez ohledu na formu uložení nebo použitou techniku zachycení, včetně reprodukce takových záznamů. Součástí Fotografie mohou být dále věci vlastněné Modelem či s ním všeobecně spojované. Fotografie může být dále upravena, retušována, doplněna o textové části či jinak upravena. O konečné úpravě fotografií rozhoduje Fotograf.
Add Comment
Cancel
Pro účely této smlouvy se za „Fotografa“ považuje též jakákoliv další osoba najatá Fotografem za účelem splnění povinností podle této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Fotograf má v úmyslu zachytit a užívat pro své účely a pro účely dále stanovené touto Smlouvu Fotografie a případně umožnit dalším třetím osobám jejich další užití.
Add Comment
Cancel
Předmět Smlouvy
Add Comment
Cancel
Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s pořízením a následným užíváním Fotografií.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany prohlašují, že Model
fotografován Fotografem dne
.
Add Comment
Cancel
Fotografie jsou typu / druhu:
.
Add Comment
Cancel
Model výslovně prohlašuje, že s pořízením Fotografií a následným užíváním Fotografií Fotografem za podmínek této Smlouvy souhlasí.
Add Comment
Cancel
Pouze s výhradou omezení použití uvedených v odstavci 3 této Smlouvy poskytuje Model Fotografovi povolení k pořízení a užití Fotografií, které je:
Add Comment
Cancel
rozsahem časově
;
Add Comment
Cancel
rozsahem místně
;
Add Comment
Cancel
obsahově neomezené.
Add Comment
Cancel
Povolení k pořízení a užití fotografií je uděleno k následujícím účelům:
Add Comment
Cancel
k vlastní prezentaci Fotografa v síti Internet, v audiovizuálních dílech, ve filmu, v televizi, v časopisech, knihách a dalším tisku;
Add Comment
Cancel
komerčním/reklamním/obchodním účelům;
Add Comment
Cancel
publikačním/ilustračním účelům;
Add Comment
Cancel
uměleckým/výstavním účelům (např. prodej uměleckých děl, realizace výstav);
Add Comment
Cancel
k použití v audiovizuálním médiu (např. v televizi, ve filmu, na internetu);
Add Comment
Cancel
ke všem účelům, pro které příslušná ustanovení právních předpisů nevyžadují souhlas Modela s užitím Fotografií;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Fotograf je oprávněn Fotografie zpracovávat a provádět jejich úpravy (např. retuše, ořezy, změny barevnosti) nebo Fotografie zapracovat do jiného díla (např. fotomontáže).
Add Comment
Cancel
Fotograf je oprávněn Fotografie užít ve formě elektronické i na médiích papírových či jiných i v současné době neznámých.
Add Comment
Cancel
Model
právo užít Fotografie pro osobní potřebu.
Add Comment
Cancel
Model
užít Fotografie k vlastní prezentaci. Model ale není oprávněn převést právo užít Fotografie na třetí osobu bez písemného souhlasu Fotografa.
Add Comment
Cancel
Fotograf poskytne Modelovi Fotografie elektronicky. Fotograf je oprávněn označit Fotografie vodoznakem, na kterém bude označení Fotografa. V případě žádosti o předání fotografií v tištěné formě má Fotograf právo žádat složení zálohy na úhradu předpokládaných nákladů na tisk Fotografií včetně souvisejících prací.
Add Comment
Cancel
Model se trvale a v plném rozsahu zříká nároků na další plnění z případného užití Fotografií.
Add Comment
Cancel
Model bere na vědomí, že může souhlas s užitím Fotografií později odvolat. V takovém případě ale bere Model rovněž na vědomí, že není vyloučena jeho odpovědnost za vznik povinnosti k náhradě způsobené škody, kterou způsobí porušením své smluvní povinnosti.
Toto právo a povinnst vyplývá ze zákona. 

Švestka, Jiří a kol.: Občanský zákoník I, II, 2. vydání, komentář, C. H. Beck 2009, § 12 odst. 1 OZ, str. 165. 

Add Comment
Cancel
Omezení použití
Add Comment
Cancel
Fotografie mohou být Fotografem nebo třetí osobou upraveny a užity jen za předpokladu, že nepoškodí důstojnost a dobré občanské či profesní jméno Modela.
Add Comment
Cancel
Model je oprávněn (ve smyslu čl. 2.9a 2.10) užít Fotografie jen s plným označením jména Fotografa, a to po závěrečných úpravách provedených Fotografem.
Add Comment
Cancel
U veřejného publikování fotografie Modelem musí být uvedeny internetové stránky Fotografa
a jméno Fotografa
.
Add Comment
Cancel
Autorská práva
Add Comment
Cancel
Autorem Fotografií je Fotograf. Ten je také jediným a výlučným vykonavatelem osobních a majetkových práv k fotografiím dle autorského zákona a dle občanského zákoníku.
Add Comment
Cancel
Zaznamenal-li nebo zaznamená-li Fotograf na Fotografii jakýkoliv umělecký výkon Modela, který je chráněn ustanoveními autorského zákona, Model mu tímto uděluje oprávnění tento umělecký výkon zaznamenaný ve formě podle této Smlouvy neomezeně a opakovaně užívat ve smyslu § 71 autorského zákona.
Add Comment
Cancel
Odměna
Add Comment
Cancel
Bude sjednána odměna?
Model nemá nárok na finanční či jiná plnění za pořízení a užití Fotografií Fotografem.
Add Comment
Cancel
Fotograf nemá nárok na finanční či jiná plnění za užití Fotografií Fotografovaným.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany se dohodly, že Model
právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním zaznamenaného uměleckého výkonu ve smyslu čl. 4.2 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Ocultar
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
O sistema irá notificá-lo automaticamente conforme os prazos do contrato se aproximam

Obter este documento em PDF e em Word

This Document costs 199 Kč (244,77 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.